Rozliczenie PIT 2017 online z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach prawa podatkowego

pitax4

Wraz z początkiem roku 2017 weszły w życie najnowsze zmiany dotyczące zasad rozliczania PIT za rok 2016. Pomimo że nie są to zmiany rewolucyjne, niosą ze sobą pewną korektę sytuacji podatnika oraz nowe wzory formularzy podatkowych.

Począwszy od 1 stycznia bieżącego roku, każde rozliczenie PIT 2017 przez Internet powinno uwzględniać szereg zmian wprowadzonych z myślą o roku podatkowym 2016. Zmiany te dotyczą różnych grup podatników i znajdą odbicie w kształcie rocznych zeznań podatkowych wielu z nas. Serwis podatkowy PITax.pl już zaimplementował wszystkie zmiany w swoich interaktywnych formularzach, a w razie jakiejkolwiek wątpliwości służy pomocą ekspertów. Dla ułatwienia procesu przygotowania deklaracji przyjrzyjmy się poszczególnym nowelizacjom.

PIT/DS — informacja uzupełniająca zeznanie PIT 36 lub PIT 36L

Rozliczenie PIT 2017 podatników ustalających dochód z działów specjalnych produkcji rolnej nie musi już zawierać formularza PIT 6. Podatnicy ci samodzielnie obliczają oraz odprowadzają zaliczki na poczet podatku dochodowego wedle identycznych zasad jak osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Rozliczenie następuje przy użyciu zeznania rocznego PIT 36 lub PIT 36L i powinno być uzupełnione informacją o prowadzonych działach specjalnych produkcji rolnej PIT/DS (informacja o wysokości dochodu lub straty z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym). Małżonkowie niezależnie od sposobu rozliczenia powinni złożyć odrębne załączniki PIT/DS.

Podatek dochodowy w wysokości 75% dla przychodów ze źródeł nieujawnionych

Rok 2016 przynosi nowe reguły opodatkowania przychodów bez pokrycia w ujawnionych źródłach, czy też pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Chodzi oczywiście nadwyżkę wydatków nad ujawnionymi przychodami lub też w jeszcze innym sformułowaniu „zaniżanie wartości wykazanych w deklaracji PIT”. Niestety nawet perfekcyjnie przygotowany PIT 2017 nie zabezpiecza przed zryczałtowanym podatkiem dochodowym na poziomie 75%, jeżeli w przypadku kontroli podatnik nie jest w stanie udowodnić źródła przychodów, z którego finansował wydatek.

Wolna od podatku pomoc dla kredytobiorców

Pomoc Funduszu Wsparcia Kredytobiorców zasadniczo zwolniona jest z podatku dochodowego. Nie ma więc potrzeby ujmowania kwot umorzeń jako przychodu z innych źródeł — nie mają one żadnego wpływu na sytuację podatkową podatnika.

Zryczałtowany 75% podatek dla zarządzających spółkami Skarbu Państwa w przypadku odpraw i odszkodowań

Nowelizacja ujmuje zakres tego nowego podatku w dwóch sformułowaniach. Po pierwsze dotyczy on odszkodowań wynikających z przepisów o zakazie konkurencji w części przekraczającej regularne wynagrodzenie podatnika w okresie sześciu miesięcy przed pierwszym miesiącem otrzymania odszkodowania. Po drugie, dotyczy on odpraw i odszkodowań wynikających ze skrócenia okresu wypowiedzenia umowy lub rozwiązania jej przed upływem terminu jej wygaśnięcia — w części przekraczającej trzymiesięczne pobory podatnika. PITy 2017 nie wymagają deklarowania wspomnianych wynagrodzeń — spółka wypłacająca je, ryczałtowo pobiera podatek (bez możliwości uwzględniania kosztów uzyskania przychodów).

Przetwory rolne własnej produkcji w deklaracji PIT 36

Przychody ze sprzedaży przetworzonych nieprzemysłowo produktów rolnych z własnej hodowli, uprawy, lub chowu wykazujemy w zeznaniu PIT 36 — nie są już one traktowane jako pochodzące z działalności gospodarczej. PIT 36 naszej deklaracji umożliwia zlokalizowanie tego rodzaju przychodów w wierszu „inne źródła”, po czym samodzielnie musimy ustalić wartość należnego podatku. Wyjątek od tej zasady stanowią jedynie produkty opodatkowane podatkiem akcyzowym oraz pochodzące z działów specjalnych produkcji rolnej.

Nowe przepisy dotyczące wprowadzania korekt

Zrewidowano przepisy wymagające dokonania korekty kosztów w razie nierzetelnie wykonanych płatności. W wyniku tego nieterminowo sfinalizowane transakcje nie powodują już konieczności zmian w przesłanym do urzędu zeznaniu podatkowym. Zmieniono także zasady dotyczące zmian księgowanych dokumentów u przedsiębiorców.

Nowe możliwości rozliczenia działalności badawczej i rozwojowej dla przedsiębiorców

PIT2017 otwiera przedsiębiorcom (wypełniającym PIT 36 i PIT36L) możliwość rozliczenia kosztów działalności badawczej/rozwojowej jako wydatków kwalifikowanych, odliczanych od podstawy opodatkowania (maksymalnie 30%). Jednocześnie istnieje możliwość włączenia całości tych wydatków do poniesionych kosztów podatkowych.

Niewymagające rozliczenia podatkowego dofinansowania opieki nad dziećmi

Zasiłki wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na pobyt dzieci w przedszkolach, żłobkach itp. nie muszą być wykazywane w rocznych zeznaniach podatkowych — są więc zwolnione z podatku. W przypadku innych świadczeń wypłacanych przez pracodawcę na ten cel, zwolnione są z podatku odpowiednio: dzienna opieka, żłobek i klub dziecięcy do sumy 400 zł/miesiąc oraz przedszkole do sumy 200 zł/miesiąc. Jedynie nadwyżki od tych wartości zostaną objęte podatkiem.

Artykuł sponsorowany